CHÚNG TÔI MỞ CỬA TỪ THỨ HAI - THỨ BẢY 7:30 - 17:30
NHÀ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN VỚI HƠN 88 NĂM KINH NGHIỆM.

QUẦN ÁO & VAI ÁO CÁCH ĐIỆN

Quần Áp Cách Điện Bằng EVA Yotsugi Japarex

DÒNG JAPAREX

QUẦN ÁO CÁCH ĐIỆN BẰNG E.V.A

Vai Áo Cách Điện Bằng EVA Yotsugi Japarex

DÒNG JAPAREX

VAI ÁO CÁCH ĐIỆN BẰNG E.V.A

Vai Áo Cách Điện Cao Áp Yotsugi Glovarex

DÒNG GLOVAREX

VAI ÁO CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU